Roman Petrus

Vítejte na mé webové stránce

rpetrus3

Kronika

Kronikář Městské části Praha 5

Před přibližně dvěma roky jsem byl osloven vedením Městské části Prahy 5, abych jim vytvářel kroniku Městské části. Tehdy jsem byl zaměstnancem Národní knihovny, a pravděpodobně proto jsem byl osloven.

Kroniku píší rád. V současné době si můžete přečíst již první mou kroniku za rok 2020 a právě se dokončuje kronika za rok 2021. Městská část Praha 5 a její představitelé však konkrétní kroniku nechávají schvalovat nejen Radou Městské části, ale i Zastupitelstvem Městské části. To se pochopitelně nestihne do komunálních voleb, takže kronika za rok 2021 zatím není veřejná. Kroniku za rok 2020 najdete zde: https://www.praha5.cz/app/uploads/2022/01/Kronika-2020.pdf

Možná se ptáte, proč kronika Městské části? Je to z toho důvodu, že obce jsou povinny vésti kroniky. Vše nastartoval zákon ze dne 30. ledna 1920 o pamětních knihách obecních. Ten vypadal takto:

§ 1 Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní.

§ 2 K založení a vedení pamětní knihy obecní zřízena budiž v každé obci komise. Zápisy provádí kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem, za přiměřenou odměnu.

§ 3 Provésti zákon ukládá se ministru školství a národní osvěty a ministru vnitra.

§ 4 Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.

T. G. Masaryk v. r. Tusar v. r. Habrman v. r. Švehla v. r.

Tento krátký a krásný malý zákon následně doplnilo vládní vyhlášení z roku 1932, které již výrazněji vysvětlovalo a doplňovalo, jak mají kroniky vypadat a jak se mají psát. Oba tyto právní akty byly zrušeny v roce 2006, kdy byl přijat nový zákon 132/2006 Sb. o kronikách obcí. A zase se vracíme ke krátkému a jasně pochopitelnému zákonu.

§ 1 Úvodní ustanovení

Každá obec vede kroniku obce (dále jen “kronika”), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

§ 2 Vedení a uložení kroniky

(1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty1), které se zajistí vazbou.

(2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.

(3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.

§ 3 Zápis do kroniky

Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

§ 4 Nahlížení do kroniky a využití kroniky

Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.

§ 5 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.

2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.

§ 6 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *